Algemene voorwaarden GezondWeten

Algemene voorwaarden GezondWeten

 1. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen een diëtist van GezondWeten en de cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten.
 2. Behandelingen
  De behandelingen van GezondWeten zijn conform de prestatiebeschrijvingen voor extramurale dieetadvisering van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
 3. Verhindering
  Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip te verschijnen, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Afzegging dient persoonlijk telefonisch, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of per e-mail te worden gedaan.
 4. Tarieven
  Voedings- en dieetadvisering is standaard in het basispakket opgenomen. U heeft, indien het een medische noodzaak betreft, recht op 3 uur dieetbegeleiding. Let op dat deze kosten worden verrekend met uw eigen risico. Bij sommige zorgverzekeraars zijn er extra uren voor dieetbegeleiding opgenomen in de aanvullende pakketten, dit wordt aangesproken nadat de eerste 3 uur uit de basisverzekering zijn verbruikt. Het is ook mogelijk dat u door de praktijkondersteuner bent doorverwezen in het kader van de ketenzorg, bijvoorbeeld ivm diabetes, hart- en vaatziekten of COPD. In dat geval heeft u recht op extra vergoeding vanuit de ketenzorg, dit wordt niet verrekend met het eigen risico. In geval van vergoeding wordt het door de zorgverzekeraar vastgestelde tarief in rekening gebracht. De cliënt is verantwoordelijk voor het nakijken van de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten; dit is zowel directe als indirecte tijd die aan de begeleiding wordt besteed.
 5. Beëindiging
  Beëindiging van de behandeling vindt te allen tijde plaats in overleg met de cliënt. De diëtist kan de behandeling eenzijdig beëindigen, indien deze naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer hij/zij een dergelijke situatie ziet aankomen.
 6. Declaraties en facturen
  Wanneer de cliënt is verzekerd voor voedings- en dieetbehandeling zal de diëtist waar mogelijk de kosten rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. Indien de cliënt niet verzekerd is ontvangt de cliënt een factuur. In dat geval is de cliënt zelf betaling verschuldigd.
 7. Betaling
  GezondWeten hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde periode, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de cliënt nog niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliënt. Onder deze kosten worden mede verstaan de kosten voor incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
 8. Incasso
  De diëtist is in het hierboven onder artikel 7 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een 1e herinnering worden gestuurd. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 7,50 administratiekosten. Indien hierna door de cliënt nog steeds niet tot betaling wordt overgegaan, wordt een incassobureau ingeschakeld.
 9. Aansprakelijkheid
  Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat kan worden gegarandeerd. GezondWeten sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld van de zijde van de diëtist.
 10. Klachten
  In geval van eventuele klachten, is het van belang deze eerst kenbaar te maken en te bespreken met de betreffende diëtist. Klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.
 11. Privacy
  De AVG geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. GezondWeten handelt conform deze wet. Alles wat met de cliënt wordt besproken, zal vertrouwelijk worden behandeld. Overeenkomstig de gangbare praktijk zal de diëtist de arts/verwijzer rapporteren over de voortgang en de inhoud van de behandeling, tenzij de cliënt uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.
Diëtistenpraktijk GezondWeten Fabriekstraat 24, Deurne